ΠΟΛΙΤΙΚη ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕιΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣιΑ

Πολιτική της Εταιρίας είναι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Αυτές οι αρχές διέπουν τον σχεδιασμό και την λειτουργία κάθε δραστηριότητας της.

 

Η Πολιτική της Εταιρίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθορίζεται από τη Διοίκηση, και βασίζεται στην συνεργασία, συναίνεση και συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στα γραφεία και στα εργοτάξιά της.

 

Η Πολιτική της Εταιρίας βασίζεται επίσης στο συνεχή και ανοιχτό διάλογο σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με τους προμηθευτές, τους υπεργολάβους, τις αρμόδιες αρχές, τους επισκέπτες και τους συνεργάτες της γενικότερα.

 

Η Εταιρία δεσμεύεται για τη: Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΥΑΕ) που ισχύουν για τις δραστηριότητες στα γραφεία και στα εργοτάξια της.

 

Παροχή των αναγκαίων πόρων - ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών - για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της ΥΑΕ, με βασικό σκοπό τη συνεχή αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, την εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου, προστασίας και πρόληψης, για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

 

Κατάλληλη και αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της σε θέματα ΥΑΕ για τη σωστή συμμετοχή τους στη προσπάθεια προστασίας και πρόληψης.

 

Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ΥΑΕ. Η λειτουργία της εταιρίας ανασκοπείται από τη Διοίκηση του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης είναι διαθέσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη, και κοινοποιούνται σε όλους τους εργαζόμενους, με σκοπό να τηρούνται αυτοί ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους έναντι του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ.